1.   Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “KARAKASSIS OPTICS” (στο εξής “KARAKASSIS OPTICS”) που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων με ΑΦΜ 997180865/ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών  και αρ. ΓΕΜΗ 132100301000, email.gr και τηλέφωνο +302103613366 η οποία έχει νόμιμα συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του ελληνικού δικαίου,  δραστηριοποιείται στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο οπτικών ειδών, στην εισαγωγή και εξαγωγή οπτικών ειδών (ενδεικτικά αναφερόμενων σκελετών οράσεως και ηλίου, οφθαλμικών φακών, φακών επαφής κ.α.) καθώς και στην κατασκευή και εμπορία οπτικών ειδών και πάσης φύσεως εξαρτημάτων αυτών.

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της “KARAKASSIS OPTICS”. Το ηλεκτρονικό κατάστημα απευθύνεται σε όλους τους Χρήστες του που επιθυμούν την άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τα αγαθά που προσφέρει η “KARAKASSISOPTICS” σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών μέσω αυτού, κατόπιν εξ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας, πάντοτε υπό την επιφύλαξη της επάρκειας των αποθεμάτων και των ειδικότερων όρων που προβλέπονται στην παρούσα.

 

2.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Αντικείμενο των παρόντων όρων είναι η ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ των Χρηστών και της “KARAKASSIS OPTICS” αναφορικά με την σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως μεταξύ των δύο μερών.

 

3.   ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τον σκοπό των παρόντων Όρων περιγράφονται οι ορισμοί των κάτωθι εννοιών:

ΧΡΗΣΤΗΣ: Το φυσικό πρόσωπο που  χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα προκειμένου να συνάψει σύμβαση πώλησης από απόσταση με την “KARAKASSIS OPTICS”.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα, σύμφωνα και με τον Ν. 2251/1994 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

ΠΩΛΗΤΗΣ: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο πωλεί καταναλωτικά αγαθά με σύμβαση που συνάπτει κατά την άσκηση της εμπορικής, επιχειρηματικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας, σύμφωνα και με τον Ν. 2251/1994 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν διέπεται από το ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, το οποίο ενεργεί ακόμη και μέσω κάθε άλλου προσώπου που ενεργεί στο όνομά του ή για λογαριασμό του, για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές του δραστηριότητες, σύμφωνα και με τον Ν. 2251/1994 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ο κατασκευαστής ενός καταναλωτικού αγαθού, ο εισαγωγέας του καταναλωτικού αγαθού σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), και κάθε πρόσωπο που παρουσιάζεται ως παραγωγός θέτοντας επί αυτού το όνομά του, το σήμα του ή άλλο διακριτικό σημείο, σύμφωνα και με τον Ν. 2251/1994 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ: κάθε σύμβαση δυνάμει της οποίας ο προμηθευτής μεταβιβάζει ή αναλαμβάνει να μεταβιβάσει την κυριότητα αγαθών στον καταναλωτή, ο δε καταναλωτής καταβάλλει ή αναλαμβάνει να καταβάλει το τίμημα, καθώς και κάθε σύμβαση που έχει ως αντικείμενο την παροχή αγαθών και υπηρεσιών ταυτόχρονα, σύμφωνα και με τον Ν. 2251/1994 όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ: κάθε σύμβαση η οποία συνάπτεται μεταξύ του προμηθευτή και του καταναλωτή στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος πωλήσεων από απόσταση ή παροχής υπηρεσιών χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του προμηθευτή και του καταναλωτή, με αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας από απόσταση, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το τηλέφωνο, η τηλεομοιοτυπία ή το διαδίκτυο, μέχρι και τη στιγμή σύναψης της σύμβασης,

Για τους σκοπούς του παρόντος ο Χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι και Καταναλωτής.

 

4.   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΣΥΝΔΕΣΗΣ

α) Τα αγαθά που διατίθενται προς πώληση μέσω της ιστοσελίδας απευθύνονται και παρέχονται μόνο σε πρόσωπα άνω των 18 ετών που έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

β)  Για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης προβλέπεται ως δυνατότητα η ολοκλήρωση εγγραφής του Χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ωστόσο δεν είναι υποχρεωτική, καθώς σε κάθε περίπτωση υφίσταται δυνατότητα παραγγελίας και από τον απλό επισκέπτη του ηλεκτρονικού  καταστήματος (εφεξής, “guest”). Η αντίστοιχη καταχώριση  πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας με συστημική καθοδήγηση του Χρήστη. Κάθε Χρήστης δηλώνει και καταχωρεί ηλεκτρονικά τα στοιχεία που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής του ή της πλοήγησής του ως “guest” αντίστοιχα  και αποδέχεται ενεργητικά τους παρόντες όρους, αφού τους έχει διαβάσει επιμελώς και τους έχει κατανοήσει και επιθυμεί να προχωρήσει σε παραγγελία προϊόντος. Συστήνεται σε κάθε Χρήστη να προβεί σε εκτύπωση ή/ και σε αποθήκευση των Όρων που αποδέχθηκε σε ανθεκτικό στο χρόνο μέσο. Προϋπόθεση για την εκάστοτε έγκυρη καταχώριση αποτελεί η ικανότητα προς δικαιοπραξία.

Κάθε Χρήστης εφόσον επιθυμεί να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα οφείλει να καταχωρεί τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Έγκυρη και ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (“email”), όνομα και επίθετο του Χρήστη, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση αποστολής.
 • Μοναδικό συνθηματικό πρόσβασης (“password”) στο λογαριασμό του στην ιστοσελίδα, το οποίο θα σχηματίσει ο ίδιος με τη συστημική καθοδήγηση της “KARAKASSIS OPTICS”.

Κάθε Χρήστης ο οποίος επιθυμεί να πλοηγηθεί ως guest στο ηλεκτρονικό κατάστημα οφείλει να καταχωρεί τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Έγκυρη και ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (“email”), όνομα και επίθετο του Χρήστη
 • Σε δεύτερο χρόνο και ανάλογα με την παράδοση των προϊόντων που επιθυμεί ο Χρήστης στο πλαίσιο της παραγγελίας του, απαιτείται προσθήκη στοιχείων όπως η διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας, σύμφωνα με όσα περιγράφονται κατωτέρω.

 

Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενώ η  “KARAKASSIS OPTICS” επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

 

5.   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΌΡΩΝ

Η KARAKASSIS OPTICS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους μονομερώς για ειδικό και σπουδαίο λόγο. Οι Χρήστες έχουν πρόσβαση στους ισχύοντες Όρους εδώ. Συστήνεται στους Χρήστες να επισκέπτονται συχνά την ιστοσελίδα που δημοσιεύονται οι Όροι και να ενημερώνονται σχετικά.

 

6.   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το  σύνολο του περιεχόμενου και των πληροφοριών που διατίθενται σε εσάς μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς του σχεδιασμού, των λογοτύπων, των γραφικών, κειμένων και φωτογραφιών αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της “KARAKASSIS OPTICS” και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αντίστοιχα, σήματα και άλλα διακριτικά γνωρίσματα της “KARAKASSIS OPTICS” που εμπεριέχονται κατά περίπτωση στον διαδικτυακό τόπο προστατεύονται από τις οικείες διατάξεις βιομηχανικής ιδιοκτησίας και λοιπές διατάξεις, όπως και το όνομα χώρου (domain name) που χρησιμοποιείται και έχει νόμιμα καταχωρηθεί στη βάση της ΕΕΤΤ.  Κατ΄ εξαίρεση, τα αγαθά προς πώληση ανήκουν στην πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία των δικαιούχων τους.

 

 

7.   ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Τα αγαθά που διατίθενται προς πώληση μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος φέρουν τα χαρακτηριστικά τα οποία αναλυτικά περιγράφονται και είναι διαθέσιμα στην ενότητα κάθε προϊόντος.  Οι τιμές που αναφέρονται στον ιστότοπο είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν όλες τις φορολογικές επιβαρύνσεις, ήτοι ΦΠΑ (24%), εκτός από τα έξοδα αποστολής, τα οποία αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω.

7.1 Διεκπεραίωση παραγγελίας

Η παραγγελία των προϊόντων υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της φόρμας παραγγελίας που υφίσταται στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η παραγγελία θεωρείται ληφθείσα εφόσον ο Χρήστης λάβει την επιβεβαιωτική ενημέρωση σχετικά με την αποδοχή της παραγγελίας του. Η σχετική ενημέρωση αφενός θα εμφανίζεται στην οθόνη του Χρήστη, αφετέρου θα λαμβάνεται μέσω email, και το περιεχόμενο της θα περιλαμβάνει το αντικείμενο της παραγγελίας, το τίμημα και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης όπως αυτός γνωστοποιήθηκε κατά την υποβολή της της παραγγελίας, καθώς και ο κωδικός αυτής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη (επιβεβαίωση παραγγελίας).

 

7.2. Διαθεσιμότητα προϊόντων

Η σύναψη της σύμβασης πώλησης αγαθών εξ αποστάσεως τελεί υπό την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας των προϊόντων κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας των παραγγελθέντων προϊόντων, η  KARAKASSIS OPTICS σας ενημερώνει αντίστοιχα και δεν αποδέχεται την παραγγελία, με συνέπεια να μην καταρτίζεται η πώληση αγαθών εξ αποστάσεως. Στις περιπτώσεις όπου η παραγγελία επιβεβαιώνεται σύμφωνα με τα ως άνω και σε δεύτερο χρόνο προκύπτει η έλλειψη διαθεσιμότητας του προϊόντος, η KARAKASSIS OPTICS αναλαμβάνει να επιστρέψει στον Χρήστη τυχόν πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και με τον ίδιο τρόπο που ο Χρήστης επέλεξε να προβεί στην πληρωμή. Στην τελευταία αυτή περίπτωση και όπου προκύπτει μη διαθεσιμότητα μέρους της παραγγελίας, εφαρμόζεται αναλογικά η επιστροφή τυχόν πληρωμών για το μέρος της παραγγελίας το οποίο δεν είναι διαθέσιμο, ενώ η KARAKASSISOPTICS οφείλει να αποδεχτεί σχετικό αίτημα του Χρήστη για πλήρη ακύρωση της παραγγελίας σε περίπτωση όπου μερική ικανοποίηση αυτής δεν εξυπηρετεί τον αρχικό σκοπό της. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι σε ειδικές κατηγορίες προϊόντων, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι αστιγματικοί φακοί επαφής λόγω της φύσης των προϊόντων αυτών η διαθεσιμότητα υπόκειται στους χρόνους που απαιτούνται για την παραλαβή αυτών των προϊόντων από την KARAKASSIS OPTICS.

 

7.3 Παρακολούθηση παραγγελίας

Κατόπιν της επιβεβαίωσης της παραγγελίας όπως αναφέρεται στην ενότητα 7.1 ως άνω, η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς και σε περίπτωση οιασδήποτε αλλαγής η KARAKASSIS OPTICS θα επικοινωνήσει μαζί σας στα στοιχεία που έχετε παράσχει κατά την υποβολή της. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται αναφορικά με την πορεία της παραγγελίας του είτε τηλεφωνικά  στο +302103613366 νούμερο, είτε στο info@karakassis.gr email, είτε σε κάθε περίπτωση κατά την είσοδο στο λογαριασμό του, εφόσον έχει εγγραφεί εισάγοντας τα προσωπικά στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία και επιλέγοντας το «Καλάθι μου». Εφόσον η παραγγελία ολοκληρωθεί και τα αγαθά είναι έτοιμα προς παράδοση, ο Χρήστης θα λαμβάνει σχετική ειδοποίηση μέσω email για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του και την παραλαβή της σύμφωνα με τον τρόπο που έχει επιλέξει και στα στοιχεία που έχει καταχωρίσει κατά την υποβολή αυτής. Για την επίλυση τυχόν αποριών και την αντιμετώπιση παραπόνων μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ info@karakassis.gr mail και +302103613366 τηλέφωνο.

 

8.   ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

8.1 Χρόνος Παράδοσης Παραγγελίας

Η ΚARAKASSIS OPTICS δεσμεύεται να παραδώσει την παραγγελία της οποία η κατάσταση έχει επιβεβαιωθεί εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσής της, η οποία συνιστά και ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. Ωστόσο, η ΚARAKASSIS OPTICS επιφυλάσσεται σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ειδικών λόγων που συντελούν στην καθυστέρηση της παράδοσης να ενημερώσει τον Χρήστη και να παραδώσει την παραγγελία εντός επιπλέον προθεσμίας που θα ζητηθεί από τον Χρήστη, ανάλογης των περιστάσεων. Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις ειδικών παραγγελιών όπως για παράδειγμα, αστιγματικών φακών επαφής ο Χρήστης θα λαμβάνει ειδική ενημέρωση αναφορικά με την διεκπεραίωση της παραγγελίας του, καθώς εκεί κατά περίπτωση θα τάσσεται επιπλέον προθεσμία ανάλογης των περιστάσεων σε συνεννόηση με τον Χρήστη, λόγω μεγαλύτερων χρονικών διαστημάτων που απαιτούνται για την παράδοση του συγκεκριμένου προϊόντος και τα οποία απορρέουν από τη φύση του.

Εάν η KARAKASSIS OPTICS δεν παραδώσει τα αγαθά εντός της επιπλέον αυτής τιθέμενης προθεσμίας, ο καταναλωτής/ Χρήστης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση, ακυρώνοντας την παραγγελία του στο info@karakassis.gr mail ή +302103613366 τηλέφωνο, κάνοντας χρήση του κωδικού παραγγελίας που είχε λάβει κατά την επιβεβαίωση αυτής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η KARAKASSIS OPTICS οφείλει να επιστρέψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που είχαν πληρωθεί βάσει της σύμβασης.

8.2. Τόπος Παράδοσης

α) Παραλαβή από το φυσικό κατάστημα της KARAKASSIS OPTICS: Σε περίπτωση όπου ο Χρήστης επιλέξει παραλαβή από το φυσικό κατάστημα, οφείλει να προσέλθει σε αυτό εντός χρονικού διαστήματος 7 ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησής του αναφορικά με την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, την οποία θα λάβει μέσω email. Για την παραλαβή από το κατάστημα, η οποία πραγματοποιείται ατελώς ο Χρήστης οφείλει να προσκομίσει κατά την παραλαβή τον κωδικό παραγγελίας και την ειδοποίηση για παραλαβή, καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας του. Αν η παραλαβή γίνει από τρίτο πρόσωπο, τότε το τελευταίο οφείλει να είναι εφοδιασμένο με σχετική εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο αγοραστή, η οποία θα φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή.

 

β) Παράδοση στη διεύθυνση που ορίζει ο Χρήστης: Η KARAKASSIS OPTICS συνεργάζεται με ταχυδρομική εταιρεία ΕΛΤΑ και Γενική Ταχυδρομική η οποία αναλαμβάνει για λογαριασμό της την διεκπεραίωση των αποστολών στη διεύθυνση που καταχωρείται από τον Χρήστη, όταν η παραγγελία είναι έτοιμη προς αποστολή. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται κάθε φορά ανάλογα με την παραγγελία του Χρήστη και ο τελευταίος ενημερώνεται σχετικά πριν την ολοκλήρωση της σχετικής παραγγελίας και τη συνακόλουθη αποδοχή της από την KARAKASSIS OPTICS. Οι χρόνοι αποστολής κυμαίνονται ως ακολούθως:

Εντός Αττικής: 1-2 εργάσιμες ημέρες

Εκτός Αττικής/ Εντός Ελλάδος: 2-5 εργάσιμες ημέρες

Εκτός Ελλάδος:  5-10 εργάσιμες ημέρες

Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο Χρήστης οφείλει να επιδείξει κατά την παραλαβή τον κωδικό παραγγελίας και την ειδοποίηση για παραλαβή, καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας του, στον μεταφορέα, εξωτερικό συνεργάτη της KARAKASSIS OPTICS. Αν η παραλαβή γίνει από τρίτο πρόσωπο, τότε το τελευταίο οφείλει να είναι εφοδιασμένο με σχετική εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο αγοραστή, η οποία θα φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή

 

 8.3 Κόστος Παράδοσης

Ανάλυση χρεώσεων για

Εντός Αττικής: 3,00€

Εκτός Αττικής/ Εντός Ελλάδος: 3,00€

Εκτός Ελλάδος: 12,00-20,00€

Δωρεάν αποστολή με αγορές άνω των 50,00 ευρώ

9.   ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ/ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα  κάνει δεκτές τις κάρτες πληρωμής VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS, UNION PAY, Paypal, άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής  και χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL της τράπεζας Alpha Bank, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους μέσω του Internet.

 

10. ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 • Σε περίπτωση όπου επιθυμείτε να αλλάξετε κάποιο από τα προϊόντα που παραλάβατε, σας ενημερώνουμε ότι η KARAKASSIS OPTICS μπορεί να πραγματοποιήσει αλλαγές εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος από εσάς. Για να πραγματοποιηθεί αλλαγή πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:Το προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία
 • Να έχετε διατηρήσει την απόδειξη της συναλλαγής και τον κωδικό επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας
 • Το προϊόν να μην αφορά περιπτώσεις ειδικών παραγγελιών όπως φακούς επαφής κατόπιν ειδικής παραγγελίας (πχ. αστιγματικοί),γυαλιά οράσεως  σε σκελετό παραγγελίας σας, φακούς επαφής αφού αποσφραγιστούν

Για να ολοκληρωθεί η αλλαγή θα χρειαστεί είτε να μεταβείτε στο φυσικό κατάστημα της KARAKASSIS OPTICS, είτε να μας αποστείλετε ταχυδρομικά το προϊόν στην κατάσταση που το παραλάβατε με δική σας επιβάρυνση για τα έξοδα αποστολής και να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας για το προϊόν που επιθυμείτε να λάβετε.

 

11.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

11.1.Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 11.2 ο Χρήστης διαθέτει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύμβαση χωρίς να αναφέρει τους λόγους για αυτό και χωρίς καμία επιβάρυνση. Επισημαίνεται εδώ ότι για τις συμβάσεις πώλησης η σχετική προθεσμία των 14 ημερών άρχεται από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο, υποδεικνυόμενο από τον καταναλωτή μέρος, διαφορετικό από τον μεταφορέα αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών ή:

 • Από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος υποδεικνυόμενο από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα αποκτά τη φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού, σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον καταναλωτή με μία παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά
 • Από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος υποδεικνυόμενο από αυτόν διαφορετικό από τον μεταφορέα αποκτά τη φυσική κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου τεμαχίου, σε περίπτωση παράδοσης αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια.

Για την πρακτική άσκηση του δικαιώματός του ο Χρήστης οφείλει να ενημερώνει εντός της ανωτέρω προθεσμίας την KARAKASSIS OPTICS για τη σχετική απόφασή του, είτε:

α) Χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που είναι διαθέσιμο εδώ και το οποίο υποβάλλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@karakassis.gr, οπότε και θα λάβετε επιβεβαίωση παραλαβής με email.

β) Είτε κάνοντας οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που να παρουσιάζει την απόφαση του Χρήστη να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και την οποία υποβάλλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@karakassis.gr οπότε και θα λάβετε επιβεβαίωση παραλαβής με email.

Σε αυτή την περίπτωση, ο Χρήστης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν στο φυσικό κατάστημα της KARAKASSIS OPTICS ή να τα μεταβιβάσει σε αυτήν ή σε άτομο εξουσιοδοτημένο από αυτήν να λάβει τα αγαθά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.  Επισημαίνεται ότι ο Χρήστης επιβαρύνεται με το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών. Ο Χρήστης ευθύνεται με αποζημίωση έναντι της KARAKASSIS OPTICS  για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών, ως αποτέλεσμα της διαχείρισής τους κατά τρόπον άλλον από αυτόν που είναι αναγκαίος για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας τους. Εάν ο Χρήστης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησής του, τυχόν συνδεόμενες συμβάσεις λήγουν αυτομάτως, χωρίς κανένα κόστος για τον Χρήστη.

Η KARAKASSIS OPTICS σας επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση υπαναχώρησης του Χρήστη, σύμφωνα και με τα ανωτέρω.

Η KARAKASSIS OPTICS δύναται να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρι ο Χρήστης να παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Κατά παρέκκλιση των ως άνω, η KARAKASSIS OPTICS δεν θα επιστρέψει πρόσθετες δαπάνες παράδοσης εάν ο Χρήστης έχει ρητώς επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η KARAKASSISOPTICS.

Η KARAKASSIS OPTICS προβαίνει στην προβλεπόμενη επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που χρησιμοποίησε ο Χρήστης κατά την αρχική συναλλαγή, εκτός και αν ο Χρήστης έχει ρητώς συμφωνήσει διαφορετικά και υπό τον όρο να μην επιβαρυνθεί ο Χρήστης με δαπάνες προκύπτουσες από την επιστροφή των χρημάτων. Σε περίπτωση χρέωσης του Χρήστη μέσω Κάρτας, η KARAKASSIS OPTICS θα ενημερώνει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και στη συνέχεια η Τράπεζα θα διεκπεραιώνει το αίτημα σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στη σύμβαση που διέπει τη σχέση της τελευταίας με τον Χρήστη. Η KARAKASSIS OPTICS ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, κατόπιν της ανωτέρω ενημέρωσης.

 

11.2 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Επισημαίνεται ότι το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν προβλέπεται:

 • στην προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Χρήστη ή σαφώς εξατομικευμένων
 • στην προμήθεια αγαθών τα οποία μπορεί να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα
 • στην προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους υγιεινής και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

Συνεπώς, του δικαιώματος αυτού εξαιρούνται:

 • φακοί επαφής κατόπιν ειδικής παραγγελίας (πχ. Αστιγματικοί)
 • γυαλιά οράσεωςσε σκελετό παραγγελίας σας
 • φακοί επαφής αφού αποσφραγιστούν

 

12.    ΕΥΘΥΝΗ ΚΑRAKASSIS OPTICS

Σε περίπτωση ευθύνης της KARAKASSIS OPTICS σε συνεργασία με τις κατασκευάστριες εταιρείες ή τους αντιπροσώπους τους στην Ελλάδα για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος ο Αγοραστής δικαιούται κατ΄ επιλογήν του: 1. να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, 2. να μειώσει το τίμημα, 3. να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.

Εφόσον επιλεγεί η διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος, η KARAKASSIS OPTICS οφείλει να την πραγματοποιήσει σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχληση του αγοραστή.

Τα δικαιώματα του Χρήστη λόγω πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών για τα κινητά.

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα καλύπτονται κατά περίπτωση από την εκάστοτε παρεχόμενη εμπορική εγγύηση των κατασκευαστριών εταιριών και των αντιπροσώπων τους (οι οποίες έχουν ρόλο προμηθευτών ή/και παραγωγών κατά περίπτωση όπως ως άνω ορίζονται για τους σκοπούς του παρόντος).

 

 

13.    ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Για την πολιτική προστασίας απορρήτου και την πολιτική cookies δείτε εδώ.

14.    ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η KARAKASSIS OPTICS δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας, της παράδοσης αυτής συμπεριλαμβανομένης,  οι οποίες οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της εταιρείας, εκφεύγουν του ελέγχου και της σφαίρας επιρροής της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή η KARAKASSIS OPTICS δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, δυσχέρειες  των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής των προϊόντων, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές.

Σε περίπτωση όπου τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί ελεύθερα από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη χωρίς αποζημίωση.

15.      ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται στο σύνολό της από και ερμηνεύεται δυνάμει του  Ελληνικού δικαίου. Τα μέρη συμφωνούν ότι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιλύσουν κάθε τυχόν μεταξύ τους διαφωνία φιλικά. Σε κάθε περίπτωση μη προσφυγής σε ή επίτευξης φιλικής ή εναλλακτικής επίλυσης της διαφοράς αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

 

 

 

 

Shopping cart0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών